مناقصه عمومی خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ALL IN ONE

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۲۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك ملت

 نشانی: تهران – خیابان طالقاني ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره ۳۸۰ ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

آگهی  تمدید مدت زمان مناقصه عمومی شماره 110‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/99

 

الف: مناقصه گزار :بانک ملت

ب: موضوع مناقصه: خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد 5.000 دستگاه ALL IN ONE

 

ج: سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 16.666.000.000ریال  بصورت ضمانتنامه بانکی(غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  13991750010110169 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)

 

د: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: ارائه معرفینامه و فیش000‏/500 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750010110278 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.

ه: محل دریافت اسناد مناقصه : تهران – خیابان طالقانی ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره 380 ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

جدول  تمدید زمانی انجام مناقصه
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا ساعت 15:00 مورخ  26‏‏/03‏‏/99
تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 9 صبح مورخ  27‏‏/03‏‏/99

 

اداره کل تدارکات

اداره معاملات و قراردادها

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست