مناقصه عمومی خرید تجهیزات الکترونیکی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۲۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setad iran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداري كرج

 نشانی: كرج-ميدان توحيد – بلوار بلال دبيرخانه شهرداري كرج

آگهی مناقصه عمومی  شماره 2099005265000001(یک مرحله ای)

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه دولتی  پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

ردیف شرح عملیات مبلغ اعتبار به ریال مبلغ سپرده به ریال صلاحیت 57% نقدمابقی در قالب اسنادخزانه اسلامی 3ساله
1 خرید تجهیزات الکترونیکی و متعلقات مربوط به زیر ساخت راه اندازی دوربین های نظارت ترافیکی  8/366/000/000 418/300/000 ارائه رزومه و اساسنامه مرتبط

 

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 4081011407970301 و شماره شبا080100040810114079703010  IRبانک مرکزی.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت (ستاد)به آدرس www.setad iran.ir مراجعه نمایند. 5-مهلت دریافت اسنادمناقصه از درگاه سامانه  تا مورخ99/4/18میباشد. 6-متقاضیان می توانند  پاکت الف (ضمانتنامه یا فیش واریزی)بصورت دستی تا پایان وقت اداری روزیکشنبه  مورخ 99/4/29 به آدرس کرج-میدان توحید – بلوار بلال دبیرخانه شهرداری کرج تحویل دهند. 7-پیشنهادات رسیده در مورخ 99/4/31  در کمیسیون عالی معاملات شهرداری کرج(دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعلام خواهد شد .

 

* جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892701-026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

 اداره امور قراردادها و پیمانها – شهرداری کرج

 

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست