مناقصه عمومی خرید تجهیزات پست‌های زمینی

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:http://setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

 نشانی: خراسان شمالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی _ امور تدارکات

مناقصه عمومی

برگزار‌کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کالا از محل منابع داخلی سال 1399، با مشخصات زیر اقدام نماید. لذا از تمامی تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به‌شرح زیر اقدام فرمایند.
موضوع مناقصه: خرید تجهیزات پست‌های زمینی (عمومی دومرحله‌ای – توأم با ارزیابی کیفی)
مهلت فروش اسناد و تحویل اسناد: از تاریخ 99/8/5 تا تاریخ 99/8/11 بوده و تاریخ تحویل پاکت‌های مناقصه تا ساعت 13:00 روز یکشنبه 99/8/25 می‌باشد تاریخ گشایش پاکات ساعت 13:00 روز چهارشنبه 99/8/28 می‌باشد. مناقصه‌گران می‌توانند اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی
http://setadiran.ir در قبال واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب سپرده سپهر صادرات به شماره 0101806120009 به نام تمرکز سایر درآمدهای این شرکت، دریافت نمایند.
لازم به ذکر است ملاک شناخت مناقصه‌گر بارگذاری اسناد به‌صورت کامل و بدون نقص در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و در تحویل اسناد فیزیکی (پاکات: ارزیابی کیفی و «الف-تضمین شرکت در مناقصه») نیز ملاک زمان تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی می‌باشد.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: برابر آیین‌نامه تضمینات دولتی مبلغ 1.525.230.000 ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی (فرآیند ارجاع کار) به نفع کارفرما و یا صورت وجه نقد, واریز به شماره شبا 800190000000100696938003 IR حساب (بانک صادرات) به نام شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی ارائه گردد.
آدرس: خراسان شمالی _ بجنورد _ خیابان طالقانی غربی _ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی _ امور تدارکات (تلفن 31777413.10 -058)
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضـاء مدت مقرر در فراخوان واصـل می‌گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات نیروگاه بعثت، مخازن متمرکز و پست فولمن شرکت مجتمع…
مناقصه عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار در نظر دارد تجدید…
مناقصه عمومی خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات نیروگاه بعثت، مخازن متمرکز و پست فولمن شرکت مجتمع…
مناقصه عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار در نظر دارد تجدید…
فهرست