مناقصه عمومی خرید تجهیزات پست برق شهربانو

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:https://pact.tehran.iri

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداري منطقه ۱۲

 نشانی: ميدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها

“آگهی مناقصه عمومی ”
شهرداری منطقه 12درنظردارد اجرای عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید،بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید :

ردیف موضوع پروژه برآورداولیه پروژه (ریال) میزان سپرده شرکت در مناقصه (ریال) مدت اجرای پروژه (ماه) شرایط متقاضی
1 خرید تجهیزات پست برق شهربانو –  نوبت دوم 34/000/000/000 1/020/000/000 6 ماه افراد حقیق و حقوقی دارای رزومه کاری مرتبط
2 عملیات مدیریت، راهبری و نگهداری مجموعه آیت اله کاشانی و عودلاجان –  نوبت دوم 13/008/992/764 400/000/000 12ماه اشخاص حقوقی دارای رزومه کاری مرتبط
  تهیه تابلو و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه12 18/042/337/630 550/000/000 12 ماه پیمانکار باید دارای حداقل رتبه 4 در رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد. همچنین می بایست در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و تایید شده باشد.

 

الف)مدت انجام خدمات : طبق جدول فوق

ب)محل ارائه خدمات : طبق جدول فوق

ج)محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: محل دریافت اسناد شهرداری منطقه 12واقع در میدان شهداء نبش عظیم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پیشنهادات نیز در شهرداری فوق واحد دبیرخانه می باشد.

د ) سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه بانکی از بانکهای استان تهران  به مدت سه ماهه یا واریز وجه نقد براساس جدول فوق به حســاب شماره 1006574148 نزد بانک شهر شعبه میدان شهداء (به نام شهرداری منطقه 12)

ه)مهلت ارائه اسناد :متقاضی می بایستی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد وتحویل پیشنهادات به محل مندرج در بند (ج) مراجعه نمایند. ضمنا می بایستی اسناد مناقصه توسـط دارندگان حق امضاء مجاز (برابر آخرین تغییرات روزنامه رسمی)  مهر وامضاء و آنها را درپاکت های مربوطه قرارداده و پاکت ها را لاک و مهر نمایند. ( جهت دریافت اسناد همراه داشتن فلش مموری الزامی است.)

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر دراسناد مناقصه بوده و شـهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج وهزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود. ضمنا کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت https://pact.tehran.iri و ارائه پرینت مربوطه می باشند.

 

روزنامه امروز

 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
فهرست