مناقصه عمومی خرید تعداد ۴۰.۰۰۰ بسته کاغذ زیراکس A4

 مهلت ارسال مدارک: ۲۳‏/۰۴‏/۹۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏iets.mporg.ir:‏/‏/ http

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك ملت

 نشانی: تهران – خیابان طالقاني ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره ۳۸۰ ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی شماره 112‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/99

 

الف: مناقصه گزار :بانک ملت

ب: موضوع مناقصه: خرید تعداد 40.000 بسته کاغذ زیراکس A4

ج: سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 1.000.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی(غیر از بانک ملت)،ویا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  13991750010112164 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)

د: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: ارائه معرفینامه و فیش000‏/500 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750010112273 ( قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)

ه: محل دریافت اسناد مناقصه: تهران – خیابان طالقانی ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره 380 ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

و: متقاضیان می توانند متن آگهی و اسناد مناقصه مربوطه را در سایت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏iets.mporg.ir:‏/‏/ http  ملاحظه نمایند.

جدول زمانی انجام مناقصه
آغاز توزیع اوراق مناقصه از ساعت 8 صبح مورخ 09‏/04‏/99
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا ساعت 14 مورخ  23‏/04‏/99
تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت 9 صبح مورخ  24‏/04‏/99

 

اداره کل تدارکات

اداره معاملات و قراردادها

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست