مناقصه عمومی خرید خدمات مشاوره

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۰۸/۰۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت شهرکهای کشاورزی

 نشانی: خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)- نبش کوچه گیتا- پلاک ۸

آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید خدمات مشاوره (عامل چهارم)

شماره 9-99

شرکت شهرکهای کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به شماره ثبت 49532 و شناسه ملی 10100947065 در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی (اوراق خزانه اسلامی با سررسید حداکثر دو ساله و سایر منابع اعتباری به تشخیص کارفرما) انجام فراخوان خرید خدمات مشاوره موضوع «انتخاب مدیریت طرح (عامل چهارم) جهت پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی شهرکهای کشاورزی (گلخانه‌ای، شیلاتی و دامپروری)» به شماره 2099001536000081 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir برگزار و براساس مفاد اسناد این مناقصه به متقاضیان واجدشرایط و دارای صلاحیت معتبر واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.
شرکت‌کنندگان بایستی دارای گواهی‌نامه «مدیریت طرح» از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای زمینه‌های فعالیت ذیل باشند:
الف: زمینه و تخصص‌های کشاورزی (گلخانه، دامپروری، شیلات و آبزی پروری)
ب: زمینه و تخصص‌های شهرسازی، معماری، آبیاری و زهکشی و تأسیسات برق و گاز
مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: از تاریخ 99/07/28 لغایت 99/08/06 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: تا ساعت 16:00 بعد از ظهر تاریخ 99/08/14پیشنهاد خود را از طریق سامانه مزبور تحویل نمایند.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه درج دو نوبت انتشار آگهی در روزنامه‌های اطلاعات (چاپ نوبت اول) و ایران (چاپ نوبت دوم) به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
آدرس مناقصه‌گزار: تهران- خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)- نبش کوچه گیتا- پلاک 8

روزنامه امروز

مناقصه عمومی برگزار‌کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی این شرکت در نظر دارد نسبت به…
مناقصه عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (سهامی خاص) در نظر دارد فعالیت‌های مربوط به نوسازی…
مناقصه عمومی برگزار‌کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی این شرکت در نظر دارد نسبت به…
مناقصه عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (سهامی خاص) در نظر دارد فعالیت‌های مربوط به نوسازی…
فهرست