مناقصه عمومی خرید دستگاه آنالیزور گاز

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱۰/۱۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.RIPI.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: پژوهشگاه صنعت نفت

 نشانی: تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشـی آزادی - کدپستی ۱۳۱۱۱-۱۴۸۵۶ صندوق پستی ۱۳۷-۱۴۶۶۵

مناقصه عمومی

نام و نشانی مناقصه‌گزار و محل تحویل کالا: پژوهشگاه صنعت نفت بـه نشانـی تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشـی آزادی –
کدپستی 13111-14856 صندوق پستی 137-14665
موضوع مناقصه: خرید دستگاه آنالیزور گاز
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: تـوان ارائه 1/000/000/000 ریال، به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه و یا واریز وجه نقد به حساب پژوهشـگاه صنعت نفت
مبلغ پیش پرداخت: برنده مناقصه می‌تواند پس از انعقاد قرارداد خرید، 25% کل مبلغ قرارداد را در قبال ارائه ضمانت‌نامه بانکی به‌عنوان پیش‌پرداخت دریافت نماید.
مهلت و نحوه دریافت و ارسال اسناد مناقصه: واجدین شرایط می‌توانند با مراجعه به پورتال پژوهشگاه صنعت نفت به نشانیWWW.RIPI.IR قسمت همکاری‌ها – مناقصه و مزایده، نسبت به تهیه اوراق اقدام نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/10/17 نسبت به تکمیل و الحاق مدارک در خواستی (3 پاکت “الف”، “ب” و “ج” شرح داده شده طبق ماده سه دستورالعمل شرکت در مناقصه) و تحویل آن با ذکر موضوع و شماره مناقصه در پاکت در بسته لاک و مهر شده به دبیرخانه کمیسیون مناقصات پژوهشگاه صنعت نفت به نشانی مناقصه‌گزار اقدام و رسید دریافت نمایند.
بدیهی است به مدارک واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست