مناقصه عمومی خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۳۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.saipapress.com

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سایپا پرس

 نشانی: 

تمدید آگهی مناقصه عمومی

شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به‌فروشنده واجدشرایط واگذار نماید. لذا از عموم متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید تا تاریخ 99/3/31 با مراجعه به سایت www.saipapress.com اسناد مناقصه را دریافت و تسلیم نمایند

روزنامه امروز

آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
فهرست