مناقصه عمومی خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۲۴

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.saipapress.com

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سایپا پرس

 نشانی: 

تمدید آگهی مناقصه عمومی

شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به فروشنده واجدشرایط واگذار نماید.
لذا از عموم متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 99/3/13 لغایت 99/3/24 با مراجعه به سایتwww.saipapress.com اسناد مناقصه را دریافت و تسلیم نمایند.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست