مناقصه عمومی خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۵

 کد در ایران کالا: ۴۷۷

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: مدیریت درمان تامین اجتماعی رشت

 نشانی: 

خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت

دستگاه مناقصه گذار:مدیریت درمان تامین اجتماعی رشت
تاریخ انتشار اسناد : ۹۸/۱۱/۳۰ الی ۹۸/۱۲/۵
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت
www.setadiran.ir
آخرین تاریخ ارایه پیشنهادات: ۹۸/۱۲/۱۵ از طریق سامانه تدارکات دولت
شماره فراخوان : ۲۰۹۸۰۰۵۴۸۹۰۰۰۰۰۵

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست