مناقصه عمومی خرید ده دستگاه کنتور نفت کوره جهت پیشگیری

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۳۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.TORC.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پالایش نفت تهران

 نشانی: تهران - ابتدای جاده قدیم قم - شرکت پالایش نفت تهران - ساختمان شهید بهشتی - دبیرخانه اداره بازرگانی (اتاق ۱۲۳)

فراخوان مناقصه عمومی

موضوع: درج آگهی تجدید فراخوان 7700497364/ت ک م ع/1420

‌مناقصه‌‌گزار: شرکت پالایش نفت تهران
موضوع مناقصه:

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ ضمانت‌نامه
1 7700497364/ت ک م ع/1420 خرید ده دستگاه کنتور نفت کوره جهت پیشگیری از سرریز تانکرها طبق مشخصات مشروحه موجود در اسناد مناقصه 46/000/000ریال

ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است.
‌ این شرکت در نظر دارد کالای مشروحه فوق را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت‌ها/تأمین‌کنندگان واجدشرایط تأمین نماید. لذا از تمامی شرکت‌ها/تأمین‌کنندگانی که مایل به حضور در مناقصه فوق می‌باشند دعوت می‌شود پس از مراجعه به سایت WWW.TORC.IR نسبت به رؤیت و دریافت مدارک و اسناد مورد نیاز (فرم ارزیابی کیفی عمومی مناقصه‌گران و اسناد مناقصه) اقدام نموده و به همراه پیشنهاد فنی و مالی و ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه حداکثر تا تاریخ 99/3/31 به نشانی تهران – ابتدای جاده قدیم قم – شرکت پالایش نفت تهران – ساختمان شهید بهشتی – دبیرخانه اداره بازرگانی (اتاق 123). داخلی 43047-43515 تسلیم نمایند. همچنین نمایندگان شرکت‌ها می‌بایست با همراه داشتن معرفی‌نامه جهت دریافت پاکت‌های مناقصه به آدرس فوق‌الذکر، بخش مناقصات (اتاق 140) مراجعه نمایند. بدیهی است ارائه مدارک و سوابق مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً آگهی فوق در شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی به نشانی اینترنتی WWW.SHANA.IR درج می‌گردد.
شرکت‌کنندگان در مناقصه، جهت رؤیت برنامه زمان‌بندی مناقصه، جلسات و نحوه ارائه پیشنهادات می‌توانند به سایت WWW.TORC.IR مراجعه نمایند.

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست