مناقصه عمومی خرید ده دستگاه کنتور نفت کوره

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۳۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.TORC.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پالایش نفت تهران

 نشانی: تهران - ابتدای جاده قدیم قم - شرکت پالایش نفت تهران - ساختمان شهید بهشتی - دبیرخانه اداره بازرگانی

فراخوان مناقصه عمومی

موضوع: درج آگهی تجدید فراخوان 7700497364/ت ک م ع/1420

‌مناقصه‌‌گزار: شرکت پالایش نفت تهران
موضوع مناقصه:

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ ضمانت‌نامه
1 7700497364/ت ک م ع/1420 خرید ده دستگاه کنتور نفت کوره جهت پیشگیری از سرریز تانکرها طبق مشخصات مشروحه موجود در اسناد مناقصه 46/000/000ریال

ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است.
‌ این شرکت در نظر دارد کالای مشروحه فوق را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت‌ها/تأمین‌کنندگان واجدشرایط تأمین نماید. لذا از تمامی شرکت‌ها/تأمین‌کنندگانی که مایل به حضور در مناقصه فوق می‌باشند دعوت می‌شود پس از مراجعه به سایت WWW.TORC.IR نسبت به رؤیت و دریافت مدارک و اسناد مورد نیاز (فرم ارزیابی کیفی عمومی مناقصه‌گران و اسناد مناقصه) اقدام نموده و به همراه پیشنهاد فنی و مالی و ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه حداکثر تا تاریخ 99/3/31 به نشانی تهران – ابتدای جاده قدیم قم – شرکت پالایش نفت تهران – ساختمان شهید بهشتی – دبیرخانه اداره بازرگانی (اتاق 123). داخلی 43047-43515 تسلیم نمایند. همچنین نمایندگان شرکت‌ها می‌بایست با همراه داشتن معرفی‌نامه جهت دریافت پاکت‌های مناقصه به آدرس فوق‌الذکر، بخش مناقصات (اتاق 140) مراجعه نمایند. بدیهی است ارائه مدارک و سوابق مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً آگهی فوق در شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی به نشانی اینترنتی WWW.SHANA.IR درج می‌گردد.
شرکت‌کنندگان در مناقصه، جهت رؤیت برنامه زمان‌بندی مناقصه، جلسات و نحوه ارائه پیشنهادات می‌توانند به سایت WWW.TORC.IR مراجعه نمایند.

روزنامه امروز

آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
فهرست