مناقصه عمومی خرید دو دستگاه سرور Power9

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۱۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک رفاه کارگران

 نشانی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین‌تر از میدان ونک، پلاک ۲۵۸۴، طبقه چهارم

مناقصه عمومی

نوبت دوم

بانک رفاه کارگران در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه سرور Power9 از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/5/16 با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی مشتمل بر درج شماره شناسه ملی (اشخاص حقوقی) و کد ملی (اشخاص حقیقی) و یک فقره فیش بانکی به مبلغ 200.000 ریال واریزی به حساب جاری شماره 5000014 به نام اداره حسابداری نزد شعبه پردیس بانک رفاه‌کارگران در ساعات اداری به اداره تدارکات بانک، به آدرس: تهران، بلوار‌کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، شماره 152، ساختمان بانک رفاه کارگران، طبقه ششم، واحد مناقصات مراجعه و اوراق مناقصه را دریافت نمایند. شایان ذکر است سپرده شرکت در مناقصه به میزان 40.000.000.000 ریال (چهل میلیارد ریال) می‌باشد که می‌بایستی به‌صورت وجه نقد واریزی به حساب فوق یا ضمانت‌نامه بانکی معتبر (به غیر از بانک رفاه کارگران) ارائه گردد.

ضمناً پاکات «الف» و «ب» مناقصه در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 99/6/3 در دفتر رئیس هیأت‌مدیره محترم بانک واقع در: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین‌تر از میدان ونک، پلاک 2584، طبقه چهارم مفتوح خواهد گردید.

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست