مناقصه عمومی خرید ورق

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۴

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: مجتمع شهید باقری

 نشانی: تهران- کیلومتر ۱۷‌ جاده مخصوص کرج- روبه‌روی سه راه داروپخش- مجتمع شهید باقری- معاونت بازرگانی تلفن: ۱۹-۴۴۹۸۰۰۱۷ داخلی ۷۵۴۵۱

مناقصه عمومی

نام مناقصه‌گزار: مجتمع شهید باقری
موضوع مناقصه:

نوع مناقصه: مناقصه عمومی
تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی معادل 5% مبلغ پیشنهادی
مهلت دریافت اسناد: 10 روز کاری پس از انتشار نوبت دوم آگهی
آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک: 99/5/4
تاریخ بازگشایی پاکات الف وب وج: 99/5/5
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و کمیسیون مجتمع در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
محل تحویل و دریافت اسناد و مدارک: تهران- کیلومتر 17‌
جاده مخصوص کرج- روبه‌روی سه راه داروپخش- مجتمع شهید باقری- معاونت بازرگانی تلفن: 19-44980017 داخلی 75451
هزینه چاپ آگهی به‌عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست