مناقصه عمومی خرید کولر دو تیکه در اندازه های مختلف و آب سردکن

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.mis.nisoc.ir      www.SHANA.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

 نشانی: مسجدسلیمان – شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان – صندوق پستی ۳۵۴ – کد پستی ۳۳۱۳۳۶۴۹۱۷ – تدارکات و امور کالا – اداره تامین کالا

شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات: 4/385/690

شماره مجوز : 1399/1480

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان در نظر دارد خدمات ذیل الذکر را طبق شرایط کلی آگهی حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه  از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

شماره مناقصه:

9800056

موضوع مناقصه:

خرید کولر دو تیکه در اندازه های مختلف و آب سردکن

حداقل امتیاز ارزیابی کیفی: 50

 

مدت زمان تحویل کالا 3 ماه زمان تخمینی گشایش پیشنهادات مالی:

99/5/25

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 1/120/000/000ریال برآورد کارفرما: 22/400/000/000 ریال

 

تاکید می گردد بر روی پاکت ارسالی شماره و موضوع مناقصه درج گردد

متقاضیان شرکت در مناقصه مذکور در صورت داشتن شرایط ذیل می توانند با ارسال مدارک،آمادگی خود را بصورت کتبی ظرف مدت 20 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به آدرس :مسجدسلیمان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان صندوق پستی 354 کد پستی 3313364917 تدارکات و امور کالا اداره تامین کالا اعلام و مدارک مورد نیاز را از طریق پست تحویل نمایند.

لطفا جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نموده: 43229907-061 و 43225877-061 و یا به آدرس تارنماهای شرکت مندرج در ذیل آگهی مراجعه نمایید.

شرایط متقاضی :

1 -حسب مورد، ارائه یک نسخه از اساسنامه،شرکتنامه ، آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات ثبتی الزامی است.

2-مستندات طبقه بندی شده مربوط به ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا (مطابق فصل چهارم آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات) در قالب لوح فشرده بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی در ضمیمه آگهی موجود در تارنماهای معرفی شده

3-توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه از بانک های معتبر به میزان یاد شده در جدول فوق و یا واریز نقدی به حساب شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

4-توانایی تهیه و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10% کل مبلغ پیشنهادی از بانکهای مورد تایید بانک مرکزی (در صورت برنده شدن در مناقصه) و یا واریز نقدی به حساب شرکت بهره برداری نفت و گاز مسحدسلیمان.

5-محل گشایش پیشنهادات فنی و مالی، کمیسیون مناقصات شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان می باشد.

 

   تاریخ انتشار نوبت اول:99/4/3                تاریخ انتشار نوبت دوم:99/4/10   

 

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

 www.mis.nisoc.ir      www.SHANA.IR                         HTTP://IETS.MPORG.IR

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست