مناقصه عمومی خرید گاز اکسیژن، گاز استیلن، گاز آرگون co2 جوش MAG

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۳۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.saipapress.net

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سایپا پرس

 نشانی: 

آگهی مناقصه عمومی

شرکت سایپا پرس(سهامی خاص) در نظر دارد خرید گاز اکسیژن، گاز استیلن، گاز آرگون co2 جوش MAG را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به فروشنده واجدشرایط واگذار نماید.
لذا از عموم متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/3/21 لغایت 99/3/31 با مراجعه به سایت www.saipapress.net اسناد مناقصه را دریافت و تسلیم نمایند.

روزنامه امروز

 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
فهرست