مناقصه عمومی خرید ۲٠ میلیون فقره کارت خام مغناطیسی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱۰/۱۵

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:http://iets.mporg.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک ملت

 نشانی: تهران - خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت - ساختمان شماره ٣۸٠ - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها

مناقصه‌گزار: بانک ملت
موضوع مناقصه: خرید ۲٠ میلیون فقره کارت خام مغناطیسی
سپرده شرکت در مناقصه:
سپرده شرکت در مناقصه 14/000/000/000 ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی(غیر از بانک ملت) و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره ٢٠٢۴٠١٣۵٩۵ به شناسه واریز 13991750010162181 در وجه اداره کل حسابداری مالی نزد شعبه چهارراه ولیعصر(قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: ارائه معرفی‌نامه و فیش ۵٠٠,٠٠٠ ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره ٢٠٢۴٠١٠٢۶۵ با شناسه 13991750010162290 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
محل دریافت اسناد مناقصه: تهران – خیابان طالقانی – مقابل ساختمان وزارت نفت – ساختمان شماره ٣۸٠ – طبقه ششم – اداره معاملات و قراردادها
متقاضیان می‌توانند متن آگهی و اسناد مناقصه مربوطه را در سایت http://iets.mporg.ir ملاحظه نمایند.

برچسب ها:
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست