مناقصه عمومی خرید ۲ دستگاه تجهیزات امنیتی SonicWall

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱۰/۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک رفاه کارگران

 نشانی: تهران، بلوار کشاورز، روبه‌روی بیمارستان پارس، شماره ۱۵۲، طبقه ۶، اداره تدارکات، گروه کارشناسی مناقصات

بانک رفاه کارگران در نظر دارد نسبت به خرید 2 دستگاه تجهیزات امنیتی SonicWall به همراه 2 نسخه مجوز بهره‌برداری و خدمات پشتیبانی سه ساله مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/10/6با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی مشتمل بر درج شماره شناسه ملی (اشخاص حقوقی) و کد ملی (اشخاص حقیقی) ‌و یک فقره فیش بانکی به مبلغ 200.000 ریال واریزی به حساب جاری شماره 5000014 به‌نام اداره حسابداری نزد شعبه پردیس بانک رفاه کارگران، به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، روبه‌روی بیمارستان پارس، شماره 152، طبقه 6، اداره تدارکات، گروه کارشناسی مناقصات مراجعه و اوراق مناقصه را دریافت نمایند. شایان ذکر است سپرده شرکت در مناقصه به میزان 11.000.000.000 ریال (یازده میلیارد ریال) می‌باشد که می‌بایستی به‌صورت واریز نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی معتبر (به غیر از بانک رفاه کارگران) ارائه گردد.

ضمناً پاکت‌های «الف»‌ و «ب» مناقصه در ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ 99/10/22 توسط اعضای کمیسیون معاملات در دفتر رئیس محترم هیأت‌مدیره بانک به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین‌تر از میدان ونک، پلاک 2584، طبقه چهارم مفتوح خواهد گردید.

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست