مناقصه عمومی خرید ۲ دستگاه پرس جوش

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۲/۲۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.saipapress.com

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سایپا پرس

 نشانی: 

تمدید آگهی مناقصه عمومی

شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید 2 دستگاه پرس جوش را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به فروشنده واجدشرایط واگذار نماید. لذا از عموم متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید تا تاریخ 99/2/29 با مراجعه به سایت www.saipapress.com اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

روزنامه امروز

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره آگهی: GT-1399-015 ((خرید قطعات ژنراتور دریایی))  موضوع: تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره آگهی: GT-1399-014 ((خرید قطعات هیدرولیک شاتل))  موضوع: تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره آگهی: GT-1399-015 ((خرید قطعات ژنراتور دریایی))  موضوع: تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره آگهی: GT-1399-014 ((خرید قطعات هیدرولیک شاتل))  موضوع: تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی…
فهرست