مناقصه عمومی خرید ۲ دستگاه پرس جوش

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۲/۲۰

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.saipapress.com

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سایپا پرس

 نشانی: 

آگهی مناقصه عمومی

شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید 2 دستگاه پرس جوش را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از عموم متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 99/2/11 لغایت 99/2/20 با مراجعه به سایت www.saipapress.com اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

روزنامه امروز

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد  نسبت به خرید…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره آگهی: GT-1399-015 ((خرید قطعات ژنراتور دریایی))  موضوع: تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی…
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد  نسبت به خرید…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره آگهی: GT-1399-015 ((خرید قطعات ژنراتور دریایی))  موضوع: تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی…
فهرست