مناقصه عمومی خرید ۲۰۰ دست لباس آتش نشانی PBI

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۳

 کد در ایران کالا: ۱۸۱

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران

 نشانی: فرودگاه مهرآباد - خ معراج - ساختمان اداره كل تداركات و تامين تجهيزات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و تلفن ۶۱۰۲۲۴۵۴

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) دومرحله ای خرید 200 دست لباس آتش نشانی PBI

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) خرید 200 دست لباس آتش نشانی PBI به شماره 2098001010000145 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/11/23 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 98/12/3
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17 روزدوشنبه تاریخ98/12/19
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 98/12/20
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس: فرودگاه مهرآباد – خ معراج – ساختمان اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و تلفن 61022454

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست