مناقصه عمومی خرید ۴ دستگاه فیکسچر کنترلی دو منظوره

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۲۸

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.saipapress.net

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سایپا پرس

 نشانی: 

شرکت سایپا پرس در نظر دارد تبدیل فیکسچر کنترلی پراید به فیکسچر تیبا را به پیمانکار واجدشرایط و خرید 4 دستگاه فیکسچر کنترلی دو منظوره، خرید فیکسچر کنترلی تانلی و خرید فیکسچر کنترلی چندمنظوره به‌فروشنده واجدشرایط، از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از عموم متقاضیان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید تا تاریخ 99/4/28 با مراجعه به سایت www.saipapress.net اسناد مناقصه را رؤیت، دریافت و تسلیم نمایند.

روزنامه امروز

  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) شماره مناقصه : RKS-9931176-KM/S-06 خرید 1 قلم کاتالیست (Catalyst) شرکت…
  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) شماره مناقصه : RKS-9931176-KM/S-06 خرید 1 قلم کاتالیست (Catalyst) شرکت…
فهرست