مناقصه عمومی دیوار حائل ورودی میگون

 مهلت ارسال مدارک: از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری اوشان،فشم،میگون

 نشانی: تهران – شمیرانات _ رودبارقصران _ فشم _ شهرداری اوشان،فشم،میگون _ واحد قراردادها

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول)

شهرداری اوشان،فشم،میگون در نظر دارد به استناد مجوز شماره 02/1293/2_ 98/12/17 شواری اسلامی شهر نسبت به اجرای پروژه جدول ذیل اقدام نماید.

ردیف عنوان پروژه مبلغ پروژه (ریال) مبلغ سپرده (ریال)
1 دیوار حائل ورودی میگون 10/000/000/000 500/000/000

 

بدینوسیله از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت میگردد جهت اطلاع از شرایط مناقصه با شماره تلفن 28159306 تماس حاصل نموده و در صورت دارا بودن شرایط و رزومه کاری مربوطه برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز به نشانی: تهران – شمیرانات _ رودبارقصران _ فشم _ شهرداری اوشان،فشم،میگون _ واحد قراردادها مراجعه نمایند.

1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

2- برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به امضاء قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- هزینه آگهی ها بعهده شرکت برنده میباشد.

4- مسئولیت هماهنگی با ادرات ذیربط (محیط زیست، منابع طبیعی و سازمان آب) بعهده پیمانکار است.

5- پرداخت صورت وضعیت بصورت نقدی و غیرنقدی (تهاتر) است.

6- سایر اطلاعات در اسناد مناقصه منظور شده است.

کامیار شعبانی – سرپرست شهرداری اوشان،فشم،میگون

روزنامه امروز

آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
فهرست