مناقصه عمومی راهبری ، نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز

 مهلت ارسال مدارک: ۱۲ / ۵ /۹ ۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:http://iets.mporg.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

 نشانی: خوزستان بندرامام خمینی (ره) ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تجدید فراخوان ارزیابی و مناقصه

نوبت دوم

کد مجوز 1399.2060

این سازمان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

 الف) موضوع پروژه: راهبری ، نگهداری و تعمیرات ایستگاه اصلی و فرعی تقلیل فشار گاز و خطوط ۲۴ اینچ و فرعی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

 ب) مبلغ برآورد پروژه : در حدود 000/ 000 / 500 /18ریال (هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال)

ج) مدت انجام کار: ۱۲ ماه

د) محل اجرای کار : استان خوزستان بندرامام خمینی (ره) ، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

ه) مبلغ خرید اسناد ارزیابی و مناقصه : پانصد هزار ریال (به حساب شماره 48-0228-4504-0112-0040-0100-09IR

نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز وجوه درآمد سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با شناسه پرداخت  ۳۰۰۱۲۴۵۵۷۲۹۴۲۴۰۸۶۸۱۶.0۰۰۳۹۱۰۰۰۱)

و) مبلغ تضمین: 000/ ۰۰۰ / 925ریال (تضامین مورد قبول یکی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معاملات دولتی می باشد)

ز) معیارهای ارزیابی کیفی:

۱- داشتن تجربه

۲- حسن سابقه

 ٣- داشتن توانایی مالی

ح) حداقل شرایط پیمانکاران :

1- داشتن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی

 ۲- تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی در رشته تعمیر و نگهداری

٣- داشتن صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 ط) محل فروش و تحویل اسناد: متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد به آدرس بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت یک میدان آزادی، ساختمان نخل زرین، دفاتر مدیریت مهندسی، امور

پیمانها(تلفن : ۵۲۱۱۰۱۸۳-۰۶۱) مراجعه فرمایند)

ی)مهلت فروش اسناد ارزیابی و مناقصه:در ساعت های اداری از تاریخ 5/ ۵ /99 لغایت 12 / ۵ / 99 می باشد.

ک) زمان تحویل مدارک ارزیابی و مناقصه :از ساعت ۸ صبح تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 28/ ۵ / 99

ل) مهلت انصراف پیشنهادات : از ساعت ۸ صبح تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 29 ۵ /99

م) مدت اعتبار پیشنهادات : شش ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.

لازم به توضیح است که این ساز مان پس از ارزیابی، پاکات پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی را که صلاحیت آنها مورد تایید کمیته فنی بازرگانی قرار گرفته است . در ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ 4/ ۶ / 99 گشایش می نماید.

اطلاعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب سایت ” پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور” به آدرس http://iets.mporg.irو

http : / / www . petzone . irقابل دسترسی می باشد.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

 

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست