مناقصه عمومی روژه طراحی و تامین،ساخت،نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات خطوط پردازش کارخانه

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۱۱

 کد در ایران کالا: ۴۹۴

 وبسایت:www.Ghaemshahr.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری قائم شهرواقع در قائم‌شهر– کیلومتر ۵ جاده کیاکلا- منطقه فوریجا- محل دپوی زباله(کشتارگاه

 نشانی: 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری قائم شهر، در نظر دارد پروژه طراحی و تامین،ساخت،نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات خطوط پردازش کارخانه 250 تنی کود آلی از پسماند های جامد قائم شهر واقع در جاده کیاکلا در مجاورت محل دفن زباله با خلاصه مشخصات طرح اجرایی و عمومی را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر همه‌روزه از تاریخ درج آگهی با شماره تلفن 01142084056 تماس حاصل نموده وبه منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امورقراردادها و یا به سایت www.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند.

موضوع مناقصه: طراحی و تامین،ساخت،نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط پردازش کارخانه 250 تنی کود آلی از پسماند های جامد قائم شهر واقع در جاده کیاکلا در مجاورت محل دفن زباله با خلاصه مشخصات طرح اجرایی و عمومی به شرح ذیل می باشد.
مطالعه و طراحی ها و تهیه برنامه اجرایی و زمانبندی
تامین تجهیزات و تکمیل پروژه مذکور براساس مشخصات و ارائه پیشنهادات طرح اجرایی و نقشه های پیوست
انجام کامل کارهای راه اندازی آزمایشی
راهبری تاسیسات در مدت تعیین شده توسط کارفرما(به مدت شش ماه)
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: قائم شهر – خ کارگر – عمارت شهرداری
محل اعتبار: از ردیف اعتبارات دولتی بخش پسماند سال 1398 می باشد.
مدت اجرای پیمان: بمدت یکسال است، همچنین شش ماه دوره راهبری خطوط می‌باشد.
محل اخذ و تحویل اسناد: واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 98/11/26 لغایت 98/12/11 قابل تحویل به متقاضیان می‌باشد.
مبلغ کل برآورد: 60/000/000/000 ریال (شصت میلیارد ریال ) می باشد.
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 5%بهای کل برآورد به مبلغ 3/000/000/000 ریال (سه میلیارد ریال) می باشد.
به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد، چک شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت: تا 3 ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
نوع سپرده:ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه.
مطابق ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها هرگاه برنده مناقصه از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به‌نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آن‌ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهینامه صلاحیت و ایمنی کار پیمانکاری (موضوع مناقصه) در رشته مربوطه از اداره کار و امور اجتماعی باشند.
زمان تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/12/14 بعد از ثبت دبیرخانه تحویل دفتر قراردادها گردد.
حضور کلیه پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد.
سایر اطلاعات و جرئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
محل اجرای طرح: محل اجرای طرح مرکز دفن پسماند شهرداری قائم شهرواقع در قائم‌شهر– کیلومتر 5 جاده کیاکلا- منطقه فوریجا- محل دپوی زباله(کشتارگاه سابق)می‌باشد.
زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت 12 روز شنبه مورخ 17 / 12 /1398 می‌باشد.
چاپ آگهی نوبت اول از مورخ 98/11/26
چاپ آگهی نوبت دوم از مورخ 98/12/3

روزنامه امروز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
فهرست