مناقصه عمومی ساخت و تجهیز ۸ واحد مسکونی شامل (تهیه مصالح ، حمل و اجرا )

 مهلت ارسال مدارک: ۵ روزکاری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت فرادست انرژی فلات

 نشانی: کارگاه خوزستان ( جاده اهواز- خرمشهر، قبل از پادگان حمید- به سمت منطقه جفیر- روبروی روستای جفیر ثانی- کارخانه گاز و گاز مایع غرب کارون-شرکت فرادست انرژی فلات کد پستی ۶۴۴۵۱۶۵۱۲۹)

آگهی نوبت اول مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

  • نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی کارگاه خوزستان ( جاده اهواز- خرمشهر، قبل از پادگان حمید- به سمت منطقه جفیر- روبروی روستای جفیر ثانی- کارخانه گاز و گاز مایع غرب کارون-شرکت فرادست انرژی فلات کد پستی 6445165129)

موضوع: ساخت و تجهیز 8 واحد مسکونی شامل (تهیه مصالح ، حمل و اجرا ) واقع در دشت آزادگان ، هویزه ، حمیدیه و باوی

  • زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد:
    • متقاضیان می توانند حداکثر به مدت 5 روزکاری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 36751740-061 اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
    • هزینه خرید اسناد معادل 500،000 ریال است که می بایست به شماره حساب 356054377 نزد بانک تجارت بنام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.
  • محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه: شرکت کنندگان می توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به مدیریت حقوقی و قرارداد های کارگاه (جفیر) تحویل نمایند.
  • ارائه تضامین جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روزنامه امروز

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره آگهی: GT-1399-014 ((خرید قطعات هیدرولیک شاتل))  موضوع: تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی…
  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره آگهی: GT-1399-014 ((خرید قطعات هیدرولیک شاتل))  موضوع: تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی…
  آگهی مناقصه عمومی 99/75    نوبت اول   مؤسسه ریل گستر در نظر دارد تهیه مصالح و…
فهرست