مناقصه عمومی ساخت کابین و خرید جت فن EASY-4000 لیدر فرانسه

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۸/۱۰

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری شیراز

 نشانی: شیراز، بلوار زینبیه، جنب شهرداری تاریخی و فرهنگی، سازمان آتش‌نشانی، واحد قراردادهای سازمان آتش‌نشانی

مناقصه عمومی

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به ساخت کابین و خرید جت فن EASY-4000 لیدر فرانسه و ژنراتور برق 25 کیلوولت آمپر المکس و سپس نصب و راه‌اندازی تجهیزات و اخذ کاربری آتش‌نشانی بر روی شاسی ایسوزو 8 تن تحویلی از سوی کارفرما (براساس مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه) جهت سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با برآورد اولیه 55.000.000.000 ریال (پنجاه و پنج میلیارد ریال)، از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید. ضمناً درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 7366974-0713 آماده پاسخگویی می‌باشد.

شرایط مناقصه:
مبلغ برآورد اولیه: 55.000.000.000 ریال (پنجاه و پنج میلیارد ریال)
مدت انجام کار: 8 ماه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.750.000.000 (دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال) به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب 700791973228 بانک شهر شعبه بین‌الحرمین به نام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریز نقدی اخذ می‌گردد.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ساعت 13:15 روز پنج‌شنبه مورخ 99/8/8 می‌باشد.
تاریخ گشایش پاکت‌ها ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 99/8/10 می‌باشد.
محل بازگشایی پاکات سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری واقع در چهارراه خلدبرین می‌باشد. ضمناً حضور هر یک از پیشنهاددهندگان یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه مذکور بلامانع می‌باشد. (هرگونه تغییر در ساعت و تاریخ بازگشایی متعاقباً اعلام می‌گردد.)
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می‌باشد.
مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد با نظر کارفرما (شهرداری) قابل افزایش و یا کاهش می‌باشد.
پرداخت کلیه کسورات قانونی موضوع قرارداد برعهده برنده مناقصه می‌باشد.
به پیشنهادات مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کمیسیون مناقصه از روز قرائت پیشنهادات حداکثر ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نظر خود را اعلام می‌نماید و در موارد استثنایی ممکن است این مهلت با جلب نظر شهردار شیراز تا ده روز دیگر تمدید گردد.
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می‌باشد.
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین‌نامه معاملات شهرداری می‌باشد.
شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست پس از درج آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: شیراز، بلوار زینبیه، جنب شهرداری تاریخی و فرهنگی، سازمان آتش‌نشانی، واحد قراردادهای سازمان آتش‌نشانی مراجعه نمایند.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
پرداخت هزینه آگهی پس از اعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(توأم با ارزیابی کیفی و فنی) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر…
مناقصه شرکت انتقال گاز (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی، تأسیسات، خدمات دفتری،…
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(توأم با ارزیابی کیفی و فنی) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر…
مناقصه شرکت انتقال گاز (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی، تأسیسات، خدمات دفتری،…
فهرست