مناقصه عمومی شهرداری شهریار

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۲

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری شهریار

 نشانی: 

اگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 3037 مورخ 98/12/27 نسبت به (تکمیل مدرسه 12کلاسه شهرک المهدی اندیشه) با اعتبار 40/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می اید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج اخرین اگهی به دفتر امور پیمان و قراردادهای شهرداری شهریار و با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/000/000/000 ریال می باشد.( واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری یا ارائه ضمانت نامه بانکی )

2- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مستر نخواهد شد.

3- سایر اطلاعات و جزییات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

6- متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی  ریاست جمهوری دررشته ابنیه وتاسیسات باشند.

7- ارائه تصویرگواهی صلاحیت پیمانکاری ، ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی و گواهی ارزش افزوده برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.

8- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ 99/5/2 اخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 99/5/4 خواهد بود.

 

بهروز کاویانی – شهردارشهریار

 

روزنامه امروز

آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
فهرست