مناقصه عمومی طراحی ،تهیه ،تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت تقاطع میدان جمهوری به صورت E.P.C

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۶

 کد در ایران کالا: ۵۷

 وبسایت:sajar.mporg.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداري كرج

 نشانی: كرج-ميدان توحيد - بلوار بلال دبيرخانه شهرداري كرج

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسلامی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف شرح عملیات مبلغ سپرده به‌ریال حداقل رتبه لازم 79%تهاتر
1 طراحی ،تهیه ،تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت تقاطع میدان جمهوری به صورت E.P.C 25/000/000/000 رتبه یک راه و ترابری برای پیمانکار و رتبه یک راه و ترابری و ترافیک و سه ژئوتکنیک برای مشاور همکار

سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر.
برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
مبلغ 2/000/000ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند.
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بلال شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند.
در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه ملاک فروش اسناد و متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود.
توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند.

لازم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت sajar.mporg.ir(مشاور و پیمانکار)، معرفی‌نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت،
کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی میباشد.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطلاعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند.
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا (الف-ب-ج) لاک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 98/12/6 به آدرس کرج-میدان توحید – بلوار بلال دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود.
پیشنهادات رسیده مورخ 98/12/7 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری کرج(دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعلام خواهد شد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

برچسب ها:

روزنامه امروز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
فهرست