مناقصه عمومی عملیات اجرایی شبکه تغذیه

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱/۱۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:  شرکت شهرکهای کشاورزی

 نشانی: تهران- خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)- نبش کوچه گیتا- پلاک ۸

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره های 29-98 و 30-98         (چاپ نوبت دوم)

 شرکت شهرکهای کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به شماره ثبت 49532 و شناسه ملی 10100947065 در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی (اوراق خزانه اسلامی) انجام عملیات اجرایی به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بر اساس مفاد اسناد این مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت و رتبه معتبر واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ردیف نام استان نام شهرستان عنوان شهرک موضوع مناقصه شماره مناقصه مبلغ برآورد پایه (میلیون ریال) مبلغ تضمین (میلیون ریال) حداقل رتبه و رشته  مورد نیاز شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
1 یزد خاتم چاهک عملیات اجرایی شبکه تغذیه، توزیع و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک گلخانه ای 98/29 27000 1350 5، نفت و گاز یا تاسیسات و تجهیزات 2098001536000079
2 گیلان سیاهکل دیسام احداث 2025 متر خط هوایی 20 کیلو ولت دو مداره و 120 متر خط زمینی 20 کیلو ولت دو مداره برای تامین برق شهرک گلخانه ای 98/30 7705 386 5، نیرو 2098001536000080

 

1) مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 98/12/26 لغایت 99/1/6 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

1) مهلت ارسال پاسخ اسناد مناقصه: تا ساعت 19:00 بعد از ظهر تاریخ 99/1/16پیشنهاد خود را از طریق سامانه مزبور تحویل نمایند.

3) زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10 قبل از ظهر روز یک شنبه به تاریخ 99/1/17 به آدرس بند 7

4) آدرس مناقصه گزار: تهران- خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)- نبش کوچه گیتا- پلاک 8

5) هزینه درج دو نوبت انتشار آگهی در روزنامه های اطلاعات (نوبت اول)، ایران (نوبت دوم) و محلی استان مربوطه به عهده برنده مناقصه می باشد.

6) به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط و مخدوش مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

دبیرخانه کمیسیون معاملات

تلفن: 17-88671116

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست