مناقصه عمومی عملیات اجرایی  و تهیه مصالح

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۲۸

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت شهرکهای کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

 نشانی: تهران- خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)- نبش کوچه گیتا- پلاک ۸

 

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  99/4                         (چاپ نوبت دوم)

 

شرکت شهرکهای کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به شماره ثبت 49532 و شناسه ملی 10100947065 در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی (اوراق خزانه اسلامی) انجام عملیات اجرایی به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بر اساس مفاد اسناد این مناقصه به متقاضیان و پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت و رتبه معتبر واگذار نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ردیف نام استان نام شهرستان عنوان شهرک گلخانه ای موضوع مناقصه شماره مناقصه مبلغ برآورد پایه (میلیون ریال) مبلغ تضمین (میلیون ریال) حداقل رتبه و رشته مورد نیاز شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
1 گیلان سیاهکل دیسام عملیات اجرایی  و تهیه مصالح خط تغذیه و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک گلخانه ای 99/4/1 44550 2228 نفت و گاز یا تاسیسات و تجهیزات 2099001536000032
2 رضوانشهر هاشم آباد 99/4/2 22866 1144 2099001536000033
3 ماسال شیخ نشین 99/4/3 14455 723 2099001536000034
4 بندر انزلی شیلسر 99/4/4 8579 429 2099001536000035

 

 

 

1) مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ99/4/10 لغایت 99/4/18 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

2) مهلت ارسال پاسخ اسناد مناقصه: تا ساعت 16:00 بعد از ظهر تاریخ 99/4/28پیشنهاد خود را از طریق سامانه مزبور تحویل نمایند.

3) زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10 قبل از ظهر روز یک شنبه به تاریخ 99/4/29 به آدرس بند 4

4) آدرس مناقصه گزار: تهران- خیابان شهید دکتر عباسپور (توانیر)- نبش کوچه گیتا- پلاک 8

5) هزینه درج دو نوبت انتشار آگهی در روزنامه های اطلاعات (نوبت اول)، ایران (نوبت دوم) و محلی استان مربوطه به عهده برنده مناقصه می باشد.

6) به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط و مخدوش مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 

دبیرخانه کمیسیون معاملات

تلفن: 17-88671116

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست