مناقصه عمومی  عملیات حمل و تخلیه مقدار۲۵۰ هزارتن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء پتروشیمی عسلویه

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان بوشهر

 نشانی: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به آدرس خیابان شهیدچمران/روبروی ورزشگاه کارگران

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد  عملیات حمل و تخلیه مقدار250 هزارتن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء پتروشیمی عسلویه به اقصی نقاط کشور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از “دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد ” از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند،

1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: 2099001529000002 روز چهارشنبه مورخ99/4/4

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به آدرس خیابان شهیدچمران/روبروی ورزشگاه کارگران

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500/000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز چهارشنبه مورخ99/4/4 لغایت ساعت 17 روزدوشنبه مورخ 99/4/9

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت pdf : تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 99/4/21

*لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز یکشنبه مورخ 99/4/22 ساعت 10 صبح

7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ:هجده میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون ریال     ( 18534000000) ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی (فیش واریزی) بحساب شبای شماره 250100004001039704005791IRنزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 3922039773263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.

8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف)علاوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا یکساعت قبل از زمان بازگشایی (روز یکشنبه مورخ 99/4/22 ساعت 10 صبح) به دبیرخانه کمیسیون معاملات مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 33530060 و 33537083  به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.

-شماره تماس پشتیبانی سامانه41934-021 ( تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر بشماره33540071. – 077

روزنامه امروز

 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
فهرست