مناقصه عمومی عملیات عمرانی و ایمنی در سطح شهر

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۱/۱۶

 کد در ایران کالا: ۱۴۰

 وبسایت:www.transportation.shiraz.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری شیراز

 نشانی: شیراز - خیابان انقلاب - نبش خیابان هدایت - طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت - معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز - واحد قراردادها

آگهی تجدید مناقصه عمومی1083-98

شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات عمرانی و ایمنی در سطح شهر (رفع نقاط حادثه خیز) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه یا راه از سازمان برنامه و بودجه یا ارایه مجوز از سازمان صنعت و معدن همراه با سابقه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت بعمل می‌آید با توجه به موارد زیر برای دریافت اسناد مناقصه به آدرس: شیراز – خیابان انقلاب – نبش خیابان هدایت – طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت – معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز – واحد قراردادها و یا به سایت www.transportation.shiraz.ir مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 32304159 آماده پاسخ گویی می‌باشد.

برآورد اولیه: 5.690.814.861 ریال
مدت انجام کار 12 ماه شمسی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 285.000.000 ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 7001849657011 بانک شهر به نام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد 5% مبلغ پیشنهادی به‌عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت‌نامه بانکی اخذ می‌گردد.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز چهارشنبه ساعت 14:15 مورخ 98/11/16 می‌باشد.
زمان و مکان بازگشایی پاکات روز شنبه ساعت 15 مورخ 98/11/19 واقع در چهارراه خلدبرین اداره کل حقوقی شهرداری می‌باشد.
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می‌باشد.
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می‌باشد.
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین‌نامه معاملات شهرداری می‌باشد.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

برچسب ها:

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست