مناقصه عمومی عملیات محوطه سازی وزارت اقتصاد و دارایی

 مهلت ارسال مدارک: داكثر ظرف ۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.tehran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداري منطقه ۱۲

 نشانی: شهرداري منطقه ۱۲واقع در ميــــدان شهداء نبش عظيم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها

“آگهی مناقصه عمومی ”
شهرداری منطقه 12درنظردارد اجرای عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید،بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید :

ردیف موضوع پروژه برآورداولیه پروژه (ریال) میزان سپرده شرکت در مناقصه (ریال) مدت اجرای پروژه (ماه) شرایط متقاضی
1 عملیات محوطه سازی وزارت اقتصاد و دارایی – محوطه جنوبی 43،444158،288 1،300،000،000 12ماه دارا بودن  حداقل رتبه 4 رسته ساختمان و ابنیه یا رتبه 4 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت و تامین کنندگان شهرداری تهران
2 عملیات محوطه سازی وزارت اقتصاد و دارایی – محوطه شمالی و شرقی 30،845،171،143 930،000،000 12ماه دارا بودن  حداقل رتبه 4 رسته ساختمان و ابنیه یا رتبه 4 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت و تامین کنندگان شهرداری تهران

 

الف)مدت انجام خدمات : طبق جدول فوق

ب)محل ارائه خدمات : طبق جدول فوق

ج)محل دریافت اسناد وقبول پیشنهادات: محل دریافت اسناد شهرداری منطقه 12واقع در میــــدان شهداء نبش عظیم زادگان طبقه دوم اداره قراردادها ومحل قبول پیشنهادات نیز در شهرداری فوق واحد دبیرخانه می باشد.

د ) سپرده شرکت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانکی از بانکهای استان تهران  به مدت سه ماهه یا واریز وجه نقد براساس جدول فوق به حســاب شماره 1006574148 نزد بانک شهر شعبه میدان شهداء (به نام شهرداری منطقه 12)

ه)مهلت ارائه اسناد :متقاضی می بایستی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد وتحویل پیشنهادات به محل مندرج در بند (ج)مراجعه نمایند.ضمناً می بایستی اسناد مناقصه توســـط دارندگان حق امضـــاء مجاز (برابر آخرین تغییرات روزنامه رسمی ) مــهر وامضاء و آنــها را درپاکت های مربوطه قرارداده وپاکت ها را لاک ومهر نمایند. ( جهت دریافت اسناد همراه داشتن فلش مموری الزامی است

بدیهی است شرکت در مناقصه وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر دراسناد مناقصه بوده وشـهرداری دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.ضمناً مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج وهزینه آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهدبود. ضمناً کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه می باشند.

 

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست