مناقصه عمومی نصب برج و سیم کشی خط چهار مدار۲۳و۶۳کیلو ولت رویان-نوشهر

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۰/۲۹

 کد در ایران کالا: ۴۲۵

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت برق منطقه ای مازندران

 نشانی: ساری – میدان امام خمینی ((ره))

آگهی مناقصه عمومی – یک محله ای شماره 67-1/ 98

بشماره ثبت سامانه تدارکات دولت ((ستاد)) 20980012240000680

شرکت برق منطقه ای مازندران درنظر  دارد نصب برج و سیم کشی خط چهار مدار23و63کیلو ولت رویان-نوشهر (قطعه سوم) را برابر شرایط ذیل و بشرح مشخصات و اطلاعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید که مراحل برگزاری  مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدراکات الکترونیکی دولت ((ستاد)) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرایط مناقصه :

1-داشتن حداقل رتبه 5دررشته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی میباشد.

2-داشتن سابقه حداقل یک مورد انجام عملیات نصب برج و سیمکشی خطوط چهار مداره 230و63کیلو وات طی 5 سال اخیر بهمراه رضایتنامه کارفرما.

3-ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی در زمان بازگشایی پاکات الزامی میباشد.

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 807،587،500 ریال میباشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی ، فیش واریزی و یایکی از موارد مندرج در تصویبنامه شماره123402/ت 50659ه مورخ 94/9/22 هیات وزیران (برابرشرح مندرج در اسناد مناقصه ) ارائه گردد.

5- مدت اجرای کار4ماه شمسی میباشد.

سایر اطلاعات و جزیئات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.

از شرکتهای واجد شرایط دعوت میگردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ 98/10/23 لغایت روز یکشنبه مورخ98/10/29 به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ((ستاد)) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و پس از اخذ کپی از کلیه مدارک و شرایط اسناد مناقصه ،آنها را ممهور به مهر و امضائ نموده و بهمراه پیشنهاد قیمت ارئه نمایند .

متقاضیان میبایستی پیشنهاد خود را بهمراه اسناد مناقصه دریافتی از سایت و سایر مدارک مندرج در اسناد مناقصه تنظیم و حدااکثر تا ساعت 15:35 دقیقه روز پنجشنبه مورخ98/11/10 در سامانه تدراکات الکترونیکی دولت ((ستاد)) بارگذاری و علاوه برآن فیزیک پاکات بارگذاری شده راعیناً بهمراه ضمائم مربوطه حداکثر تایک ساعت قبل از زمان بازگشایی مندرج در اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت برق منطقه ای مازندران واقع در ساری – میدان امام خمینی ((ره)) در مقابل اخذ رسید تحویل نمایند. لازم بذکر  است فقط پیشنهاد شرکتهایی که مدارک و اسناد مناقصه رااز طریق درگاه سامانه تدراکات الکترونیکی دولت ((ستاد)) در یافت و پس از تکمیل مهر و امضا بروی سایت مذکور بارگذاری نموده و مشخصات خود را بطور کامل ثبت و درج کرده باشند مورد قبول و بازگشایی خواهد شد .

کلیه پیشنهادات واصله را س ساعت 8/30 صبح روز یکشنبه مورخ 98/11/13 در محل سالن وحدت شرکت برق منطقه ای مازندران (طبقه دوم) بازگشایی خواهد شد .

به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

این آگهی صرفا جهت اطلاع در سایت معاملات توانیر به آدرسwww.tavanir.org.ir نیز درج گردیده است.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور آگهی مناقصه  عمومی شماره  27/99 /م نوبت دوم 1–مناقصه گزار: شرکت سهامی…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور آگهی مناقصه  عمومی شماره  27/99 /م نوبت دوم 1–مناقصه گزار: شرکت سهامی…
فهرست