مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به پشتیبانی، سرویس، تعمیر، نگهداری

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir 

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک مسکن

 نشانی: تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۸، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه

مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به پشتیبانی، سرویس، تعمیر، نگهداری ، تأمین و تعویض نامحدود کلیه قطعات یدکی تعداد 2877 (دو هزار و هشتصد و هفتاد و هفت)دستگاه UPS موجود، به همراه تعویض ، سرویس و نگهداری باتری های مربوطه  در محلهای مورد نظر بانک به انضمام سرویس منظم دوره ای برروی کلیه دستگاههای موضوع قرارداد طبق اسناد مناقصه و پیوست های آن، به مدت یک سال به شماره 48/99/06

نوبت اول

1-نام و نشانی مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاری امور مربوط به پشتیبانی، سرویس، تعمیر، نگهداری ، تأمین و تعویض نامحدود کلیه قطعات یدکی تعداد 2877 (دو هزار و هشتصد و هفتاد و هفت)دستگاه UPS موجود، به همراه تعویض ، سرویس و نگهداری باتری های مربوطه  در محلهای مورد نظر بانک به انضمام سرویس منظم دوره ای برروی کلیه دستگاههای موضوع قرارداد طبق اسناد مناقصه و پیوست های آن، به مدت یک سال.

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 6.400.000.000 ریال ( شش میلیارد و چهارصد میلیون ریال) که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به به پشتیبانی، سرویس، تعمیر، نگهداری ، تأمین و تعویض نامحدود کلیه قطعات یدکی تعداد 2877 (دو هزار و هشتصد و هفتاد و هفت)دستگاه UPS موجود، به همراه تعویض ، سرویس و نگهداری باتری های مربوطه  در محلهای مورد نظر بانک به انضمام سرویس منظم دوره ای برروی کلیه دستگاههای موضوع قرارداد طبق اسناد مناقصه و پیوست های آن به مدت یک سال، را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/4/12 می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738  ( اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام:88969737 و  85193768 )

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست