مناقصه عمومی پروژه تعویض بخشی از مسیر OILY WATER SEWER پالایشگاه روغن‌سازی تهران

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت نفت ایرانول

 نشانی: تهران، باقرشهر، خیابان رجایی (جاده قدیم قم)، بلوار پالایشگاه (شهید تندگویان)، بعد از نگهبانی اول دست راست درب دوم، شرکت نفت ایرانول، واحد خرید و تأمین داخلی

مناقصه عمومی

شرکت نفت ایرانول در نظر دارد پروژه تعویض بخشی از مسیر OILY WATER SEWER پالایشگاه روغن‌سازی تهران را به پیمانکار ذیصلاح و واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های پیمانکاری دارای حداقل رتبه 5 نفت و گاز و یا تأسیسات راه و دارای گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی از اداره کار دعوت به عمل می‌آید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و شرکت در مناقصه، با در دست داشتن مهر شرکت و معرفی‌نامه معتبر از ساعت 8 الی 12 به آدرس: تهران، باقرشهر، خیابان رجایی (جاده قدیم قم)، بلوار پالایشگاه (شهید تندگویان)، بعد از نگهبانی اول دست راست درب دوم، شرکت نفت ایرانول، واحد خرید و تأمین داخلی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است شرکت نفت ایرانول در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است.

روزنامه امروز

 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
فهرست