مناقصه عمومی پروژه خرید، نصب و راه‌اندازی نیتروژن پکیج پالایشگاه NGL سیری

 مهلت ارسال مدارک: حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت نفت فلات قاره ایران

 نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصر، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان تورج، خیابان خاکزاد، شماره ۱۲، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه ۵، امور قراردادها

مناقصه عمومی

پروژه خرید، نصب و راه‌اندازی نیتروژن پکیج پالایشگاه NGL سیری

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق‌الذکر را طبق شرح کار تدوین شده پس از ارزیابی کیفی از طریق مناقصه به پیمانکار واجدشرایط به‌شرح ذیل واگذار نماید:

الف) شرح مختصر پروژه: پروژه خرید، نصب و راه‌اندازی نیتروژن پکیج پالایشگاه NGL سیری
ب) محل اجرای پروژه: جزیره سیری
ج) مدت پروژه: دوازده ماه شمسی
د) شرایط متقاضی:
دارا بودن گواهی‌نامه صلاحیت پیمانکاری با حداقل رتبه 3 رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تجربه مرتبط با موضوع مناقصه و سابقه کار در پروژه‌های مشابه و کسب حداقل امتیاز ارزیابی کیفی
دارا بودن گواهی‌نامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری
توانایی ارائه ضمانت‌نامه «شرکت در فرایند ارجاع کار» به مبلغ 51.598 یورو یا 8.931.384.000 ریال
ارائه یک نسخه تایپ شده از صورت‌حساب‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامی است. (درصورت برنده شدن)
توانایی ارائه ضمانت‌نامه «انجام تعهدات» به میزان %5 مبلغ کل قرارداد، طبق ضوابط کارفرما درصورت برنده شدن.
به تقاضاهای مشروط، ناقص و مبهم و یا مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت نفت فلات قاره ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، پیشنهادی را رد یا تأیید نماید.
پیشنهادات مالی می‌بایستی حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات شرکت نفت فلات قاره ایران دارای اعتبار بوده و درصورت تشخیص کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
از کلیه متقاضیان واجدشرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم، آمادگی خود را به صورت کتبی به آدرس ذیل اعلام و همزمان حضوراً با همراه داشتن مدارک ذیل نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند.
نامه درخواست شرکت در مناقصه و معرفی نماینده جهت دریافت اسناد و گواهی‌نامه معتبر صلاحیت پیمانکاری مندرج در بند 1 بالا با ظرفیت آزاد کاری و گواهی‌نامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری
یک نسخه از کلیه آگهی‌های روزنامه رسمی مربوط به تأسیس شرکت، تغییر نام و یا آدرس و آخرین تغییرات شرکت
یک نسخه از اساسنامه شرکت، آگهی تأسیس، تغییر نام شرکت (درصورت وجود) و آخرین تغییرات صاحبان امضا مجاز شرکت مندرج در روزنامه رسمی
ضمناً بایستی ظرف مدت 14 روز پس از آخرین مهلت دریافت مدارک ارزیابی کیفی اطلاعات مورد درخواست به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می‌گردد.
ح) نشانی محل اعلام آمادگی و تحویل اسناد: تهران، خیابان ولی‌عصر، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان تورج، خیابان خاکزاد، شماره 12، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه 5، امور قراردادها

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست