مناقصه عمومی ۲۰.۰۰۰ کیلوگرم عایق AGM

 مهلت ارسال مدارک: ساعت ۱۵ روز سی‌ام از انتشار آگهی

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت توسعه منابع انرژی توان

 نشانی: خیابان پاسداران، نرسیده به میدان نوبنیاد، ابتدای بزرگراه شهید بابایی، شرکت توسعه منابع انرژی توان، معاونت بازرگانی، شماره تماس: ۲۲۵۴۰۵۲۳

مناقصه عمومی

شرکت توسعه منابع انرژی توان در نظر دارد 20.000 کیلوگرم عایق AGM مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از شرکت‌های واجدشرایط تدارک نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت تهیه اسناد و تحویل پاکت‌های مربوط به مناقصه برابر روش ذیل اقدام نمایند.
ارائه ضمانت‌نامه بانکی معادل 5درصد مبلغ پیشنهادی در پاکت دربسته
ارائه سابقه فعالیت، اساسنامه، روزنامه رسمی و مشخصات کامل اعضای هیأت مدیره
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 5 روز از انتشار آگهی
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت 15 روز سی‌ام از انتشار آگهی
بهای اوراق مناقصه: مبلغ 000/200 ریال واریز به حساب جاری طلایی 1177800626802 بانک سپه شعبه شهید چمران به‌نام شرکت توسعه منابع انرژی توان
محل تهیه اسناد و تحویل پیشنهادات: خیابان پاسداران، نرسیده به میدان نوبنیاد، ابتدای بزرگراه شهید بابایی، شرکت توسعه منابع انرژی توان، معاونت بازرگانی، شماره تماس: 22540523
به پیشنهادهایی که فاقد سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و پیشنهاد‌هایی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت توسعه منابع انرژی در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
قیمت‌های ارائه شده فقط به صورت تحویل در مقصد (CPT) یا (CFR) و به‌صورت ارزی مورد قبول خواهد بود.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به این مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست