مناقصه عمومی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۲۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری شهریار

 نشانی: 

مناقصه عمومی

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 3037 مورخ 98/12/27 نسبت به تکمیل مدرسه 12 کلاسه شهرک المهدی اندیشه با اعتبار 40/000/000/000ریال از طریق تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان واجدشرایط دعوت به‌عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان و قرار داد شهرداری شهریار و با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/000/000/000 ریال می‌باشد.(واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت‌نامه بانکی)
سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
متقاضیان می‌بایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری در رشته ابنیه و تأسیسات باشند.
ارائه تصویرگواهی صلاحیت پیمانکاری، ایمنی پیمانکاران ازاداره کار و امور اجتماعی و گواهی ارزش افزوده برای خرید اسناد مناقصه الزامی می‌باشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 99/5/26 آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت‌ها مورخ99/5/27 خواهد بود.

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست