مناقصه نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱/۱۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: اداره کل فرودگاه‌های استان کرمان

 نشانی: کرمان - انتهای بلوار جمهوری اسلامی - فرودگاه بین‌المللی آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی کرمان - اداره کل فرودگاه‌های استان کرمان

آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای

نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T)

اداره کل فرودگاه‌های استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه بین‌المللی آیت‌ا… هاشمی رفسنجانی کرمان و فرودگاه‌های جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم وضعیت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 08:00 صبح روز سه‌شنبه تاریخ 98/12/27
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 99/1/11
مهلت ارسال و بارگذاری ارایه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز سه‌شنبه تاریخ 99/1/26
زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10:30 روز چهارشنبه تاریخ 99/1/27
تاریخ بازدید: روز دوشنبه تاریخ 99/1/18
سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه و قابل تمدید برای 3 ماه دیگر به مبلغ 750.000.000 ریال و یا به صورت سپرده نقدی واریز به حساب شماره IR870100004001068406371896 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی به شناسه واریز 925280520100000000000031800118 تحویل دبیرخانه گردد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت‌های الف به آدرس: کرمان – انتهای بلوار جمهوری اسلامی – فرودگاه بین‌المللی آیت‌ا… هاشمی رفسنجانی کرمان – اداره کل فرودگاه‌های استان کرمان – شماره تماس: 31212150-31212153-31212121-034-03431212084-03431212083
کلیه مناقصه‌گران موظف هستند اسناد مناقصه شامل مدارک (پاکات الف – ب – ج) را مهر و امضاء نموده و اسکن کرده و در سامانه بارگذاری نمایند و اصل ضمانت‌نامه را در مهلت مقرر تحویل دبیرخانه فرودگاه نمایند.

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست