مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی به پیمانکار

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱/۵

 کد در ایران کالا: ۴۹

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان البرز

 نشانی: کرج، اول جاده محمدشهر، قبل از ریل راه‌آهن، سمت چپ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

شماره: 55/40/98/3049 – تاریخ:98/12/21

مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد امور حفاظت فیزیکی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از «دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد» از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند:
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه 2098001561000006 روز یکشنبه مورخ 98/12/25
2- نام و نشانی مناقصه‌گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به آدرس: کرج، اول جاده محمدشهر، قبل از ریل راه‌آهن، سمت چپ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز
3- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500.000 ریال می‌باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌گیرد.
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه از روز یکشنبه مورخ 98/12/25 لغایت ساعت 15 روز سه‌شنبه مورخ 99/1/5
5- آخرین مهلت ارایه پاکات‌های پیشنهادی – بارگذاری در سامانه به صورت PDF: تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 99/1/16
لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 99/1/17 ساعت 10 صبح در سالن جلسات استان می‌باشد.
7- مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار مبلغ 355.000.000 ریال است که به دو صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا فیش واریزی به شماره حساب شبای 250100004001039704005791-IR نزد بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 کاراکتری 379039781263500650000000000006 قابل پرداخت می‌باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف) علاوه بر بارگذاری در سامانه می‌بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت در بسته و ممهور حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/1/16 به دبیرخانه کمیسیون معاملات مناقصه‌گزار در آدرس فوق‌الذکر تحویل و رسید دریافت شود

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست