نسبت به  خرید، نصب، پشتیبانی و آموزش لایسنس سیمانتک

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

 نشانی: 

 مناقصه عمومی

یک مرحله ای

شماره 38/1400

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  خرید، نصب، پشتیبانی و آموزش لایسنس سیمانتک از طریق  مناقصه عمومی اقدام کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می‌توانید به نشانی الکترونیکی https://business.tehran.ir مراجعه نمایید.

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست