واگذاری مکان دندانپزشکی بیمارستان

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بيمارستان اميرالمومنين(ع)

 نشانی: 

آگهی مزایده  عمومی

دستگاه مزایده گذار: بیمارستان امیرالمومنین(ع)

موضوع  مزایده: واگذاری مکان دندانپزشکی بیمارستان

مبلغ سپرده: ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال بصورت واریزی فیش نقدی و یا سپرده بانکی

مهلت مراجعه برای اطلاع ازشرایط مزایده وبازدیدمحل: ازتاریخ درج آگهی لغایت ۲۴/0۵/1401

محل دریافت اسنادمناقصه: تهران، نازی آباد، انتهای خیابان شهیدشیرمحمدی، روبروی پارک سردارجنگل،

بیمارستان امیرالمومنین(ع)، ساختمان شماره یک، طبقه اول، امورقراردادها، تلفن 55346559-021

مهلت ارائه پاکات : تا پایان وقت اداری ساعت ۱۴ مورخ ۲۶/0۵/1401

مدارک لازم جهت دریافت اسناد مزایده: ارائه مدارک شناسایی متقاضی، ارائه فیش واریزی به مبلغ

000/000/1 ریال به حساب 0105574343005 نزدبانک ملی کد 663

به نام بیمارستان امیرالمومنین(ع). (غیرقابل استرداد)

بیمارستان در رد یاقبول همه پیشنهادات مختاربوده.و هزینه آگهی  به عهده برنده مزایده می باشد.

تاریخ آگهی ۱۲/0۵/1401

 

 

 

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست