۱- تأمین کوبه چکش ۳ تن ۲- تأمین انواع ورق استیل به میزان ۱۵ تن ۳- تأمین انواع لوله استیل به میزان ۱۵ تن

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: صنایع/ شرکت پارسیان‌سازه

 نشانی: 

 

آگهی مناقصه عمومی

صنایع/ شرکت پارسیان‌سازه در نظر دارد نسبت به تأمین اقلام ذیل جهت پروژه‌های در دست اجرای خود اقدام نماید. لذا از شرکت‌های واجدشرایط که دارای توانایی و سوابق کاری مرتبط می‌باشند، دعوت به‌عمل می‌آید از تاریخ درج آگهی به‌مدت 10 روز کاری، جهت دریافت اسناد مناقصه به معاونت بازرگانی مراجعه و اسناد را دریافت و تکمیل نمایند.

1- تأمین کوبه چکش 3 تن

2- تأمین انواع ورق استیل به میزان 15 تن

3- تأمین انواع لوله استیل به میزان 15 تن

آدرس: اصفهان – زرین شهر – کیلومتر 7 جاده مبارکه – مجتمع صنایع دفاع اصفهان – پارسیان‌سازه – معاونت بازرگانی

تلفن 52322958-031 فکس: 52322230-031

روابط عمومی پارسیان‌سازه

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست