کد در ایران آنلاین: ۵۳۶

تعداد نمایش: ۶۲

مهلت ارسال مدارک: www.ker.mimt.gov.ir
استان برگزاری: کرمان
کد در ایران آنلاین: ۲۳۵

تعداد نمایش: ۳۴

مهلت ارسال مدارک: از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ لغایت ۹۹/۱/۱۶ از ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۶:۱۵
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین:

تعداد نمایش: ۲۴

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۲۴
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

فراخوان مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای (تجدید مناقصه) سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نظر دارد پروژه‌هایی با مشخصات ذیل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
فراخوان مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای (تجدید مناقصه) سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نظر دارد پروژه‌هایی با مشخصات ذیل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…

فهرست