موضوع: تجدید مناقصه راهبری، نگهداری و آماده به کار نمودن کل شبکه‌های تأسیسات شامل حرارتی، برودتی، آبرسانی و…
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای))     شماره  120/ن/1 تأمین، گارانتی، نصب و پیاده سازی سیستم جامع حفاظت…
موضوع: تجدید مناقصه راهبری، نگهداری و آماده به کار نمودن کل شبکه‌های تأسیسات شامل حرارتی، برودتی، آبرسانی و…
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای))     شماره  120/ن/1 تأمین، گارانتی، نصب و پیاده سازی سیستم جامع حفاظت…

فهرست