کد در ایران آنلاین: ۷۰

تعداد نمایش: ۲

مهلت ارسال مدارک: حداكثر پنج روز كاري پس از انتشار آگهي نوبت دوم
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۳۵۰

تعداد نمایش: ۱

مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۴
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…

فهرست