کد در ایران آنلاین:

تعداد نمایش: ۶

مهلت ارسال مدارک:
استان برگزاری:
کد در ایران آنلاین:

تعداد نمایش: ۶

مهلت ارسال مدارک: حداکثر تا ۱۰ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

مناقصه عمومی انجام خدمات
  مناقصه عمومی نگهداری تاسیسات
مناقصه عمومی انجام خدمات
  مناقصه عمومی نگهداری تاسیسات

فهرست