کد در ایران آنلاین: ۹۲

تعداد نمایش: ۲۸

مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
استان برگزاری: تهران
کد در ایران آنلاین: ۲۰

تعداد نمایش: ۲۴

مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
استان برگزاری: تهران

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…

فهرست